ISO 19011:2011 Internal Auditorสั่งซื้อบทเรียนนี้


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือเพียง 950.00 บาท


รายละเอียด

 • มาตรฐาน ISO 19001 : 2011

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           ข้อกำหนด ISO 19001:2011 Internal Auditor

 •                1. ข้อกำหนดหลัก 7 ข้อ 

                 2. ข้อ 3 Term and definition (คำจำกัดความ)

                 3. ข้อ 4 Principle of auditing (หลักการพื้นฐานในการ Audit)  

                 4. ข้อ 5 Managing and audit program (การจัดการและวางโปรแกรมตรวจติดตาม)  

                 5. ข้อ 6 Audit activities (กิจกรรมการตรวจติดตาม)  

                 6. ข้อ 7 Competence of auditor (ความสามารถผู้ตรวจ)

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****


 • ประกาศนียบัตร