ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

CODEX GMP & HACCP และ มกษ.9047-2560รายละเอียด

CODEX GMP & HACCP

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           CODEX GMP & HACCP

 •                 1. ความหมายของระบบ GMP และการจัดการขั้นพื้นฐาน  

                  2. ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP และ HACCP

                  3. ความหมายของอันตราย  

                  4. ชนิดของอันตราย  

                  5. ข้อกำหนด GMP ตามมาตรฐาน CODEX  

                  6. ข้อ 1 วัตถุประสงค์  

                  7. ข้อ 2 ขอบข่ายการใช้ และนิยามศัพท์  

                  8. ข้อ 3 การผลิตขั้นต้น  

                  9. ข้อ 4 สถานประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก  

                10. ช้อ 5 การควบคุมการปฏิบัติงาน  

                11. ข้อ 6 สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล  

                12. ข้อ 7 สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล  

                13. ข้อ 8 การขนส่ง  

                14. ข้อ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค  

                15. ข้อ 10 การฝึกอบรม  

                16. ความหมายของ HACCP  

                17. ขั้นตอนการจัดทำ HACCP  

                18. ขั้นตอนที่ 1 (Preliminary Step 1) การจัดตั้งทีมงาน HACCP  

                19. ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์  

               20. ขั้นตอนที่ 3 กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการบริโภค และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  

               21. ขั้นตอนที่ 4 สร้างผังกระบวนการผลิต  

               22. ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของผังกระบวนการผลิต  

               23. ขั้นตอนที่ 6 หลักการที่ 1 วิเคราะห์อันตราย  

               24. ขั้นตอนที่ 7 หลักการที่ 2 กำหนดจุดควบคุมวิกฤต  

               25. ขั้นตอนที่ 8 หลักการที่ 3 กำหนดค่าวิกฤต  

               26. ขั้นตอนที่ 9 หลักการที่ 4 กำหนดวิธีเฝ้าระวัง  

               27. ขั้นตอนที่ 10 หลักการที่ 5 กำหนดวิธีปฏิบัติการ  

               28. ขั้นตอนที่ 11 หลักการที่ 6 กำหนดระเบียบการทวนสอบ  

               29. ขั้นตอนที่ 12 หลักการที่ 7 การจัดเก็บเอกสารและบันทึก

 •         การจัดทำเอกสาร   มกษ.9047-2560

 • *** ฟรี !! เอกสาร CODEX GMP 15 เล่ม จัดส่งทาง Email ***

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           ราคา    2,500  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****


 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร